Gaisbauer Technical Solutions GmbH - Disclaimer

 2022 Gaisbauer Technical Solutions GmbH

Legal details

Owner

Mr. Hubert Gaisbauer (CEO) Gaisbauer Technical Solutions GmbH Kattowitzerstr. 9 D-58710 Menden Germany Responsible for website Dominic Gaisbauer admin@gts-gaisbauer.de  Disclaimer 1. Content The author reserves the right not to be responsible for the topicality, correctness, completeness or quality of the information provided. Liability claims regarding damage caused by the use of any information provided, including any kind of information which is incomplete or incorrect,will therefore be rejected. All offers are not-binding and without obligation. Parts of the pages or the complete publication including all offers and information might be extended, changed or partly or completely deleted by the author without separate announcement. 2. Referrals and links The author is not responsible for any contents linked or referred to from his pages - unless he has full knowledge of illegal contents and would be able to prevent the visitors of his site fromviewing those pages. If any damage occurs by the use of information presented there, only the author of the respective pages might be liable, not the one who has linked to these pages. Furthermore the author is not liable for any postings or messages published by users of discussion boards, guestbooks or mailinglists provided on his page. 3. Copyright The author intended not to use any copyrighted material for the publication or, if not possible, to indicate the copyright of the respective object.The copyright for any material created by the author is reserved. Any duplication or use of objects such as images, diagrams, sounds or texts in other electronic or printed publications is not permitted without the author's agreement. 4. Privacy policy If the opportunity for the input of personal or business data (email addresses, name, addresses) is given, the input of these data takes place voluntarily. The use and payment of all offered services are permitted - if and so far technically possible and reasonable - without specification of any personal data or under specification of anonymized data or an alias. The use of published postal addresses, telephone or fax numbers and email addresses for marketing purposes is prohibited, offenders sending unwanted spam messages will be punished. 5. Legal validity of this disclaimer This disclaimer is to be regarded as part of the internet publication which you were referred from. If sections or individual terms of this statement are not legal or correct, the content or validity of the other parts remain uninfluenced by this fact. Dane prawne Właściciel Pan Hubert Gaisbauer (CEO)Gaisbauer Technical Solutions GmbH Kattowitzerstr. 9 D-58710 Menden Niemcy Odpowiedzialny za stronę Dominic Gaisbaueradmin@gts-gaisbauer.de obowiązuje klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności.1. Treść Autor zastrzega sobie prawo do nie odpowiadania za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania udostępnionych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji niekompletnych lub nieprawidłowych, będą zatem odrzucane. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami może zostać rozszerzona, zmieniona, częściowo lub całkowicie usunięta przez autora bez osobnej zapowiedzi. 2. Za odsyłacze, linki Autor nie ponosi odpowiedzialności za ich treści, do których prowadzą odsyłacze lub linki z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i byłby w stanie zapobiec przeglądaniu tych stron przez odwiedzających jego stronę. Jeżeli w wyniku wykorzystania przedstawionych tam informacji wystąpią jakiekolwiek szkody, odpowiedzialność ponosi wyłącznie autor tych stron, a nie ten, kto umieścił do dyspozycji ich linki. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości lub list mailingowych udostępnionych na jego stronie.3. Prawa autorskie, Autor nie zamierzał wykorzystywać w publikacji żadnych materiałów chronionych prawem autorskim lub, jeśli nie jest to możliwe, wskazać prawa autorskie danego obiektu. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak obrazy, diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest bez zgody autora zabronione.4. Polityka prywatności. Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podawania jakichkolwiek danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione, a osoby naruszające prawo, wysyłające niechciane wiadomości typu spam, będą karane. 5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności Niniejszą klauzulę wyłączenia odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której nastąpiło przekierowanie. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub nie są prawidłowe, nie ma to wpływu na treść lub ważność pozostałych części.